Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkolenia dla nauczycieli


Projekt pn. „Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci
i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”
 POIS.03.01.00-00-0048/18 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T  oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest osiągnięcie poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizowane szkolenie ma wymiar edukacyjno – informacyjny, co będzie miało wpływ na zmianę zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego. W odróżnieniu od poprzednich działań związanych z brd  (realizacja projektów dotyczących zmiany postaw wszystkich uczestników ruchu drogowego – realizacja kampanii społecznych) obecny projekt ma na celu pośrednio podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze, a bezpośrednio podnoszenie wiedzy dzieci
i młodzieży odnośnie bezpieczeństwa zachowań w ruchu drogowym.

Szkoła jest miejscem, które daje możliwość największego dotarcia do zakładanej grupy docelowej, a nauczyciele są grupą która ma możliwość tę wiedzę przekazywać dzieciom i młodzieży m. in. poprzez prowadzenie dedykowanych zajęć edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wychowania komunikacyjnego. Projekt ma za zadanie wyposażyć nauczycieli w niezbędną  wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji, w tym podczas godzin wychowawczych.

Główne przeprowadzone zadania w ramach projektu to utworzenia platformy e-learningowej umożliwiającej prowadzenie szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi, przeprowadzenie seminariów szkoleniowych dla nauczycieli oraz przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych dotyczących projektu.

Utworzona w ramach projektu specjalna platforma e-learningowa dostępna jest na stronie https://drogazklasa.pl/. Platforma to kompendium wiedzy dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Zawiera materiały oraz informacje potrzebne do efektywnego przeprowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu ruchu drogowego. Platforma będzie dostępna dla użytkowników do końca
2023 r.

Łączna wartość projektu wyniosła  3 058 500 zł.