Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Program realizacyjny 2018-2019


Zgodnie z treścią Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020: „dwuletnie programy realizacyjne to programy zawierające szczegółowe plany działań na rok pierwszy oraz zarys działań na rok następny”. Programy realizacyjne to zbiór zadań, których realizacja ma służyć wykonaniu strategicznych priorytetów, zdefiniowanych w NPBRD.

W związku z faktem, że Polska w dalszym ciągu znajduje się wśród państw, w których mieszkańcy narażeni są na wysokie ryzyko odniesienia ciężkich obrażeń lub śmierci w wyniku wypadku drogowego oraz koniecznością koncentracji na najistotniejszych problemach, w programie realizacyjnym na lata 2018-2019 powtórzono przyjęte we wcześniejszych programach dwa priorytetowe obszary interwencji: ochronę pieszych oraz zarządzanie prędkością. Pomimo licznych działań podejmowanych w tym zakresie, struktura udziału wypadków w tym zakresie nie zmieniła się znacząco w stosunku do lat ubiegłych.

Po raz pierwszy do Programu załączono karty zadań zawierające opis planowanych do podjęcia działań, oczekiwanych efektów oraz wskazanie źródła finansowania. Ich celem jest uszczegółowienie informacji o planowanych zadaniach, poprawa czytelności dokumentu i ułatwienie jego zrozumienia.

W dokumencie znalazły się zadania często podnoszone przez opinie publiczną, m.in.:

  • Analiza powszechnej dostępności do szkolenia i egzaminu na kartę rowerową oraz wprowadzenia obowiązku stosowania kasków rowerowych u dzieci do wieku zakończenia szkoły podstawowej
  • Analiza warunków i zasad wprowadzenia obowiązku zachowania odpowiednich odstępów miedzy pojazdami na drogach szybkiego ruchu
  • Dokonanie standaryzacji polskiej normy dotyczącej wyposażenia apteczki samochodowej oraz analiza możliwości jej wprowadzenia jako elementu wyposażenia pojazdu
  • Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu

Zakres merytoryczny analizy ma na celu dostarczenie kompleksowego zestawu informacji odnośnie dotychczas nieanalizowanych obszarów systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zakres ten spotkał się z pozytywną reakcją środowiska eksperckiego.

Realizując rekomendacje wskazane w raporcie pod tym adresem zwrócono szczególną uwagę, aby zadania przyjęte do realizacji w Programie realizacyjnym na lata 2018-2019 zostały dokładnie zdefiniowane w taki sposób, żeby ich wykonanie było realne. Jak wskazano w raporcie: „Należy odejść od zasady „przepisywania” zadań niezrealizowanych w danym okresie, do programu realizacyjnego na kolejny okres. Planując poszczególne działania należy wziąć pod uwagę „realność” ich realizacji oraz przypisać je tym podmiotom/instytucjom, które będą w stanie rzeczywiście wdrożyć je w życie.”

Zachęcamy do lektury!

Pliki do pobrania


PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2018 - 2019 DO NPBRD 2013-202030.11.20201.6 MB / pdfPobierz