Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Regulamin


Regulamin organizacyjny Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego utworzona na podstawie art. 140b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, jest międzyresortowym organem pomocniczym Rady Ministrów działającym przy ministrze właściwym do spraw transportu i odpowiada za określanie kierunków i koordynację działań administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 2. Regulamin organizacyjny Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółową organizację i tryb pracy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Krajowej Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
2) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw transportu pełniącego obowiązki Przewodniczącego Krajowej Rady;
3) zastępcach Przewodniczącego – należy przez to rozumieć sekretarza albo podsekretarza stanu w ministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych oraz sekretarza albo podsekretarza stanu w ministerstwie właściwym do spraw transportu, wskazanych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw transportu;
4) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Krajowej Rady wskazanego przez ministra właściwego do spraw transportu;
5) Prezydium – należy przez to rozumieć Przewodniczącego, zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza;
6) członkach Krajowej Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego, zastępców Przewodniczącego, Sekretarza, osobę wskazaną przez Prezesa Rady Ministrów spośród wojewodów oraz osoby wskazane przez pozostałe organy administracji rządowej, wymienione w art. 140d pkt 4 ustawy, spośród osób: zajmujących stanowisko sekretarza albo podsekretarza stanu, lub co najmniej stanowisko dyrektora, wykonującego jego funkcję albo zastępcy dyrektora w kierowanych, podległych albo nadzorowanych przez ten organ jednostkach organizacyjnych, lub spośród osób zatrudnionych w gabinetach politycznych kierownika urzędu;
7) Sekretariacie – należy przez to rozumieć wewnętrzną jednostkę organizacyjną ministra właściwego do spraw transportu odpowiadającą za realizację wykonywanie zadań Krajowej Rady, której szczegółową organizację określa regulamin organizacyjny urzędu obsługującego tego ministra;
8) projekcie dokumentu – należy przez to rozumieć rozpatrywany, będący przedmiotem rozstrzygnięć albo uzgadniany, przez Krajową Radę projekt: aktu normatywnego, programu, sprawozdania, informacji, analizy problemowej, oceny realizacji zadań, stanowiska, decyzji i innego rozstrzygnięcia, jak również innego materiału dotyczącego sprawy będącej przedmiotem prac Krajowej Rady.

Rozdział II
Organy wewnętrzne Krajowej Rady
§ 4. 1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Krajowej Rady i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) składanie Radzie Ministrów corocznych sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie;
3) przyjmowanie sprawozdań i informacji dotyczących realizacji zadań określonych w wieloletnich krajowych programach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz programach realizacyjnych od ministrów i innych organów, których przedstawiciele są członkami Krajowej Rady;
4) zwoływanie posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady oraz prowadzenie ich obrad.
2. Przewodniczący może upoważnić zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza do działania w swoim imieniu.

§ 5. Do zadań Prezydium należy w szczególności:
1) określanie kierunków i koordynacja prac Krajowej Rady;
2) opiniowanie spraw przygotowanych do rozpatrzenia, rozstrzygnięcia albo uzgodnienia przez Krajową Radę;
3) rozpatrywanie, rozstrzyganie albo uzgadnianie spraw nierozstrzygniętych albo nieuzgodnionych przez Krajową Radę.

§ 6. 1. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) organizowanie bieżącej pracy Prezydium i Krajowej Rady oraz kierowanie Sekretariatem;
2) opracowywanie, w uzgodnieniu z Przewodniczącym, porządku obrad na posiedzenia Prezydium i Krajowej Rady;
3) koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem projektów dokumentów na posiedzenia Prezydium i Krajowej Rady;
4) przedstawianie Prezydium spraw wymagających rozpatrzenia, rozstrzygnięcia albo uzgodnienia przez Prezydium lub Krajową Radę;
5) nadzór nad realizacją zadań zespołów roboczych;
6) inicjowanie badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – w imieniu Krajowej Rady;
7) inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – w imieniu Krajowej Rady;
8) inicjowanie i prowadzenie współpracy zagranicznej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – w imieniu Krajowej Rady;
9) prowadzenie współpracy z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi – w imieniu Krajowej Rady;
10) przygotowywanie projektów corocznych sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie;
11) kierowanie projektów dokumentów na drogę korespondencyjnego rozpatrzenia, rozstrzygnięcia albo uzgodnienia przez Krajową Radę (w tzw. „trybie obiegowym”).

2. Sekretarz wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretariatu.

§ 7. 1. Do realizacji zadań Krajowej Rady z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą być powoływane zespoły robocze.
2. Sekretarz, w formie zarządzenia, określa skład, szczegółowy zakres zadań, tryb i harmonogram prac zespołów roboczych, o których mowa w ust. 1.
3. Na wniosek Sekretarza, w skład zespołów roboczych mogą wchodzić osoby oddelegowane przez członków Krajowej Rady lub osoby, o których mowa w § 9.
4. Członkowie zespołów roboczych wykonują swoje obowiązki w ramach obowiązków wykonywanych w macierzystych urzędach lub instytucjach i nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Rozdział III
Uczestnictwo w posiedzeniach Krajowej Rady
§ 8. 1. Członkowie Krajowej Rady, z wyłączeniem Przewodniczącego, są wskazywani w drodze pisemnej, przez właściwe do tego organy określone w art. 140d pkt 2, 3 i 4 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu.
2. Udział członków Krajowej Rady w posiedzeniach Krajowej Rady jest obowiązkowy.
3. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu, członek Krajowej Rady może upoważnić do uczestnictwa w swoim zastępstwie innego przedstawiciela organu, który reprezentuje. Wówczas przedstawiciel ten uczestniczy w posiedzeniu z głosem doradczym i nie bierze udziału w głosowaniu.
4. Informacje o nieobecności oraz zastępstwie członka Krajowej Rady są kierowane do Przewodniczącego, za pośrednictwem Sekretarza.

§ 9. 1. Przewodniczący, z inicjatywy własnej lub na wniosek Sekretarza, może zaprosić do uczestnictwa w pracach Krajowej Rady z głosem doradczym, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby właściwe w sprawach będących przedmiotem prac Krajowej Rady, w szczególności:
1) przedstawicieli organów administracji rządowej zajmujących stanowisko sekretarza albo podsekretarza stanu, lub co najmniej stanowisko dyrektora, wykonującego jego funkcję albo zastępcy dyrektora w kierowanych, podległych albo nadzorowanych przez ten organ jednostkach organizacyjnych, lub osób zatrudnionych w gabinetach politycznych kierownika urzędu;
2) wojewodów.

2. Sekretarz, po uzgodnieniu z Przewodniczącym, może zaprosić do uczestnictwa w pracach Krajowej Rady z głosem doradczym, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby właściwe w sprawach będących przedmiotem prac Krajowej Rady, w szczególności:
1) przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
2) przedstawicieli Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
3) przedstawicieli organizacji społecznych lub instytucji pozarządowych;
4) pracowników naukowych wyższych uczelni lub jednostek badawczo-rozwojowych;
5) niezależnych ekspertów lub członków zespołów roboczych, o których mowa w § 7.

Rozdział IV
Organizacja i tryb pracy Krajowej Rady
§ 10. Krajowa Rada działa na zasadzie kolegialności, rozpatrując sprawy i podejmując rozstrzygnięcia albo uzgodnienia na posiedzeniach albo w trybie obiegowym.

§ 11. Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje jej Przewodniczący, w zależności od potrzeby:
1) z inicjatywy własnej lub Sekretarza;
2) z inicjatywy zastępcy Przewodniczącego;
3) na pisemny wniosek pięciu pozostałych członków Krajowej Rady, wnoszony za pośrednictwem Sekretarza, określający proponowany przedmiot posiedzenia, zawierający uzasadnienie potrzeby zwołania posiedzenia oraz projekty dokumentów do rozpatrzenia, rozstrzygnięcia albo uzgodnienia przez Krajową Radę.

§ 12. 1. Krajowa Rada odbywa posiedzenia w terminach określonych przez Przewodniczącego.
2. Sekretarz, nie później niż na 5 dni roboczych przed datą posiedzenia, doręcza członkom Krajowej Rady i osobom, o których mowa w § 9, zawiadomienie o terminie posiedzenia Krajowej Rady wraz z informacją o porządku obrad.
3. W przypadkach uzasadnionych pilną potrzebą odbycia posiedzenia Krajowej Rady, termin, o którym mowa w ust. 2, na polecenie lub za zgodą Przewodniczącego może być skrócony, a zawiadomienie o terminie posiedzenia Krajowej Rady wraz z informacją o porządku obrad doręcza się niezwłocznie.

§ 13. 1. Posiedzenia Krajowej Rady organizuje Sekretarz przy pomocy Sekretariatu.
2. Sekretarz przekazuje członkom Krajowej Rady i osobom, o których mowa w § 9, projekty dokumentów do rozpatrzenia, rozstrzygnięcia albo uzgodnienia przez Krajową Radę oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub z wykorzystaniem informatycznych nośników danych, nie później niż 3 dni robocze przed datą posiedzenia, na którym mają być rozpatrzone te projekty.
3. W przypadkach uzasadnionych szczególną pilnością sprawy, termin, o którym mowa w ust. 2, na polecenie lub za zgodą Przewodniczącego może być skrócony, a projekty dokumentów, o których mowa w ust. 2, doręcza się niezwłocznie.
4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do projektów dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 14. 1. Członkowie Krajowej Rady i osoby, o których mowa w § 9, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinni przekazać Sekretarzowi uwagi do przekazanych projektów dokumentów, nie później niż na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia posiedzenia Krajowej Rady. Przepisu tego nie stosuje się do projektu dokumentu przekazanego w trybie, o którym mowa w § 13 ust. 3.
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 uwagi nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Krajowa Rada nie rozpatruje uwag o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym w odniesieniu do projektów dokumentów podlegających rozpatrzeniu i uzgodnieniu przez Krajową Radę. Uwagi te rozpatruje Sekretarz lub właściwy zespół roboczy.

§ 15. 1. Po rozpatrzeniu projektu dokumentu Krajowa Rada rozstrzyga o odrzuceniu, przyjęciu lub przyjęciu po wprowadzeniu zmian albo kieruje projekt dokumentu do ponownego rozstrzygnięcia lub uzgodnienia po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie.
2. Rozstrzygnięcia Krajowej Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Krajowej Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Przewodniczący, po zasięgnięciu na posiedzeniu Krajowej Rady opinii członków Krajowej Rady, może zarządzić przyjęcie projektu dokumentu bez dyskusji.
4. Wniesiony projekt dokumentu może zostać wycofany przez Przewodniczącego albo Sekretarza do czasu jego rozstrzygnięcia albo uzgodnienia przez Krajową Radę.
5. Członek Krajowej Rady może w trakcie posiedzenia złożyć wniosek o włączenie do protokołu ustaleń odrębnego stanowiska w sprawie rozpatrzonej, rozstrzygniętej albo uzgodnionej przez Krajową Radę.

§ 16. Sekretarz niezwłocznie po posiedzeniu Krajowej Rady informuje członków Krajowej Rady i innych uczestników posiedzenia, o których mowa w § 9, o podjętych rozstrzygnięciach lub uzgodnieniach, które wymagają dalszych działań z ich strony.

§ 17. 1. Z posiedzenia Krajowej Rady pracownik Sekretariatu sporządza protokół ustaleń posiedzenia Krajowej Rady.
2. Protokół ustaleń zawiera pełne zestawienie podjętych na posiedzeniu Krajowej Rady rozstrzygnięć, uzgodnień lub uchwał oraz informację o uwagach zgłoszonych do projektów rozpatrywanych dokumentów lub stanowiskach odrębnych. Załączniki do protokołu ustaleń stanowi lista osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad oraz uzgodniona treść rozpatrywanego dokumentu.
3. Protokół ustaleń zatwierdza Przewodniczący po przedstawieniu i podpisaniu protokołu ustaleń przez Sekretarza.
4. Protokół ustaleń jest doręczany przez Sekretarza pozostałym członkom Krajowej Rady i innym uczestnikom posiedzenia, o których mowa w § 9, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia posiedzenia. Za zgodą Przewodniczącego protokół lub wyciąg z protokołu może być przekazany przez Sekretarza także innym podmiotom, z inicjatywy własnej lub na ich wniosek.
5. Członkowie Krajowej Rady i inne osoby uczestniczące w posiedzeniu, o których mowa w § 9, mogą w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia protokołu ustaleń zgłosić za pośrednictwem Sekretarza zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń wraz z wnioskiem o jego sprostowanie.
6. Sprostowania protokołu ustaleń, o którym mowa w ust. 5, dokonuje Sekretarz za zgodą Przewodniczącego. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w protokole ustaleń może nastąpić z urzędu w każdym czasie.
7. Oryginał protokołu ustaleń przechowuje Sekretariat.

§ 18. 1. Z posiedzenia Krajowej Rady może być sporządzany komunikat informujący o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach albo uzgodnieniach. Komunikat publikowany jest przez Sekretariat na stronie internetowej Krajowej Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do rozstrzygnięć albo uzgodnień podjętych w trybie obiegowym.

§ 19. 1. Przewodniczący albo Sekretarz może, na wniosek pozostałych członków Prezydium, 5 członków Krajowej Rady, przewodniczącego zespołu roboczego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie, rozstrzygnięcie albo uzgodnienie projektu dokumentu w trybie obiegowym.
2. Sekretarz przekazuje członkom Krajowej Rady i osobom, o których mowa w § 9, projekty dokumentów do rozpatrzenia, rozstrzygnięcia albo uzgodnienia przez Krajową Radę oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub z wykorzystaniem informatycznych nośników danych. Termin do zajęcia stanowiska przez członków Krajowej Rady i osoby, o których mowa w § 9, nie może być krótszy niż 2 dni robocze.
3. W przypadku gdy projekt dokumentu wymaga niezwłocznego rozpatrzenia, rozstrzygnięcia albo uzgodnienia, termin, o którym mowa w ust. 2, może zostać skrócony.
4. Projekt dokumentu skierowany odpowiednio do rozpatrzenia, rozstrzygnięcia albo uzgodnienia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli żaden z członków Krajowej Rady w wyznaczonym terminie nie wyraził na piśmie zastrzeżeń do przyjęcia dokumentu lub proponowanej treści rozstrzygnięcia albo uzgodnienia lub nie sformułował uwag w odniesieniu do dokumentu lub treści rozstrzygnięcia lub uzgodnienia albo jeśli uwagi te zostały uwzględnione lub wyjaśnione. W odniesieniu do projektów dokumentów podlegających rozpatrzeniu i uzgodnieniu stosuje się odpowiednio przepisy § 13 ust. 3.
5. W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt dokumentu wymaga odpowiednio rozpatrzenia i rozstrzygnięcia albo uzgodnienia przez Prezydium.
6. Sekretarz niezwłocznie informuje członków Krajowej Rady i osoby, o których mowa w § 9, o rozstrzygnięciach albo uzgodnieniach dokonanych przez Krajową Radę w trybie obiegowym.

§ 20. Sekretarz w sposób ciągły monitoruje realizację rozstrzygnięć i uzgodnień podjętych przez Krajową Radę i przedstawia Przewodniczącemu informację o stanie ich realizacji.

Rozdział V
Organizacja i tryb pracy Prezydium
§ 21. 1. Prezydium rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia albo uzgodnienia na posiedzeniach albo w trybie obiegowym. Przepisy rozdziału IV stosuje się odpowiednio.
2. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej, Sekretarza lub zastępcy Przewodniczącego.
3. Prezydium odbywa posiedzenia w terminach określonych przez Przewodniczącego.
4. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu, członkowie Prezydium nie mogą upoważnić do uczestnictwa w swoim zastępstwie przedstawiciela organu, który reprezentują.
5. Decyzje Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów członków Prezydium obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

Pliki do pobrania


Uchwała KRBRD ws zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego30.11.20202.2 MB / pdfPobierz