Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Patronat honorowy KRBRD


ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Postanowienia ogólne:
1. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez KRBRD. Występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji KRBRD.
2. Patronat KRBRD jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału przedstawicieli KRBRD w wydarzeniu.
3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
4. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.
5. W przypadku przyznania patronatu honorowego KRBRD organizatorom udostępniany jest znak graficzny KRBRD (logotyp do pobrania poniżej).
6. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu KRBRD oraz umieszczania logotypu KRBRD w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.
7. KRBRD nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).
8. KRBRD nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne.
9. KRBRD nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym; nie udziela również patronatów nad wydarzeniami, które nie mają określonego konkretnego czasu trwania.
10. W przypadku udzielenia patronatu przez KRBRD wnioskodawca jest zobowiązany skonsultować z KRBRD wystąpienia do kolejnych podmiotów o patronat nad akcją nad która KRBRD udzieliła patronatu.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach KRBRD może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 10.

Tryb przyznawania patronatów:
1. Kwestia przyznania patronatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.
2. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

  • wypełniony wniosek o patronat honorowy KRBRD (formularz do pobrania poniżej),
  • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

3. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 2. W wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu KRBRD.
4. Prośbę o patronat KRBRD organizator powinien złożyć najpóźniej 4 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:
Ministerstwo Infrastruktury
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Bliższych informacji udziela: Ewelina Seliga tel.: 22 630 13 33

Pliki do pobrania


krbrd-logo-403.12.20200.1 MB / jpgPobierz
krbrd-logo-203.12.20200.1 MB / jpgPobierz
krbrd-logo-103.12.20200.1 MB / jpgPobierz
Wniosek o patronat honorowy KRBRD03.12.20200.0 MB / docPobierz