Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Program realizacyjny 2013


Rozbudowa i poprawa jakości dróg oraz ich oznakowania i wyposażenia, dokształcanie ratowników medycznych i strażaków, aktywizacja policji w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz przeprowadzenie cyklu kampanii społecznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach – to tylko niektóre z działań zawartych w PROGRAMIE REALIZACYJNYM 2013, który 22 maja 2013 roku przyjęła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Przyjęty dokument wyznacza konkretne działania dla instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego, a jego głównym zadaniem jest realizacja celów zawartych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Program Realizacyjny 2013 określa także czas wykonania poszczególnych zadań oraz wskazuje liderów odpowiedzialnych za ich wdrożenie.

Programy Realizacyjny 2013 jest programem jednorocznym i zawiera szczegółowy plan działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na najbliższy rok. Podobne programy realizacyjne będą powstawały w kolejnych latach i będą programami dwuletnimi, wyznaczającymi szczegółowe plany działań na rok pierwszy oraz zarys działań na rok następny. Każdy będzie zawierał zestaw działań realizujących priorytety i kierunki określone w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020.

Podczas realizacji poprzedniego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT 2005, również przygotowano Program Realizacyjny, w postaci krótkoterminowego zestawu działań na lata 2006-2007. Drugi Program Realizacyjny planowany lata 2008 – 2010, nie został opracowany. W tym fakcie m.in. krajowi i zagraniczni eksperci dostrzegają przyczynę nie osiągnięcia celów w nim przyjętych.