Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zapytanie ofertowe – Zakup czasu antenowego w telewizji i radiu oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych


Dodano: 06.11.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, zaprasza do składania ofert na zakup czasu antenowego w telewizji i radiu oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii społecznej promującej kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Planowany czas emisji kampanii to 2 czerwca 2014 r. – 16 listopada 2014 r.

Szczegółowe zasady Konkursu określa zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu wraz z załącznikami. Oferty należy składać do 22 maja 2014 r. godz. 16:15 w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

z dopiskiem: zakup mediów 2014 – kampania „Zwolnij!”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne problemy techniczne, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość działania łączy internetowych lub połączenie i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego.

Uprzejmie informujemy, że umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na wzorze umowy, znajdującym się w załączniku.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania ofert.

Konkurs nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest konkursem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Wszelkie pytania dotyczące rozeznania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: paulina.karbowy@mir.gov.pl. Odpowiedzi na pytania mające wpływ na ew. zmiany w Regulaminie Konkursu będą zamieszczanie na stronie dedykowanej konkursowi (www.mir.gov.pl zakładka „Rozeznania rynku”).

UWAGA!

Dokonano zmiany w treści Szczegółowego Opisu Zadania, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu:

– w punkcie IV.6a wykreślono zdanie „Wartość wskaźników w przypadku poszczególnych spotów powinna być zbliżona”, tym samym punkt ten otrzymał brzmienie: „W trakcie trwania Kampanii spoty będą emitowane rotacyjnie (w tym samym okresie), w celu budowania efektywnego zasięgu 1+ i 3+ oraz GRP każdego ze spotów w wybranych stacjach telewizyjnych oraz w wybranych stacjach radiowych, dopasowanych do grupy docelowej.”;

– w punkcie VII.1b wykreślono słowo „podobny”, tym samym punkt ten otrzymał brzmienie: „rozkład emisji spotów w czasie musi być dokonany w taki sposób, aby każdy ze spotów w każdej wersji osiągnął, najwyższy możliwy do osiągnięcia poziom zasięgu 1+ i 3+ oraz GRP.”.

Pliki do pobrania


zalacznik_nr_3_do_regulaminu_Wykaz_zrealizowanych_uslug_1505201412.12.20200.3 MB / pdfPobierz
zalacznik_nr_4_do_regulaminu_oswiadczenie_dotyczace_akceptacji_wzoru_umowy_1504201512.12.20200.3 MB / pdfPobierz
zalacznik_nr_2_do_regulaminu_Wzor_Umowy_1505201412.12.20200.3 MB / pdfPobierz
zalacznik_nr_3_do_SOZ_1505201412.12.20200.1 MB / xlsxPobierz
zalacznik_nr_2_do_SOZ_telewizja_1505201412.12.20200.1 MB / xlsxPobierz
załącznik_nr_ 1_do_SOZ_oswiadczenie_o_zachowaniu_poufnosci_1505201412.12.20200.3 MB / pdfPobierz
zalacznik_nr_1_do_regulaminu_szczegolowy_opis_zadania_1505201412.12.20200.4 MB / pdfPobierz
regulamin_konkursu_1505201412.12.20200.3 MB / pdfPobierz
pytania_do_konkursu_na_zakup_mediow_2014_w_kampanii_zwolnij12.12.20200.1 MB / pdfPobierz