Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Konkurs plastyczny pt.: „Zaprojektuj odblask. Jaki odblask chciałbym nosić”


Dodano: 22.10.2015

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Uczestnicy:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli.
Z jednej szkoły/przedszkola można nadsyłać nie więcej niż 3 prace (1 praca konkursowa na klasę/grupę).
Praca konkursowa może być wykonana przez dzieci samodzielnie lub przy wsparciu nauczycieli, w kategoriach wiekowych wymienionych poniżej.

Kategorie wiekowe:
Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa – wiek 3-5 lat;
II kategoria wiekowa – wiek 6-8 lat;
III kategoria wiekowa – wiek 9-12 lat.

Regulamin:
Regulamin konkursów lub quizów wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Zgłoszenie konkursowe:
Każda zgłoszona praca powinna zawierać zgłoszenie konkursowe (załącznik
nr 2 do Regulaminu), w którym powinny znaleźć się następujące informacje:
– nazwę, adres i nr telefonu szkoły/przedszkola;
– nr/nazwę klasy/grupy, która pracę przygotowała;
– kategorie wiekową uczestników;
– imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana
(nr telefonu).

Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace konkursowe:
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Biorąc udział
w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w Regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe
w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.
Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu, którym
jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw oraz w ramach publikacji. Nadsyłając pracę na konkurs opiekun zgadza
się na jej późniejsze upowszechnianie, w tym na zamieszczenie przez organizatora imienia, nazwiska i wieku autora pracy.
Technika prac: dowolna.
Format (wielkość): max. A1 (4xA3).

Terminy:
Prace należy dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa ruchu Drogowego, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa w terminie do 20 listopada 2015 r. do godziny 12.00. (liczy się data wpływu).

Ocena prac:
Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę kryteria określone
w § 3 ust. 3 Regulaminu.

Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do czterech tygodni od dnia terminu nadsyłania prac konkursowych. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.krbrd.gov.pl.

Nagrody:
Łącznie zostaną wyłonione i nagrodzone trzy klasy/grupy, po 1 w każdej kategorii wiekowej.
Nagrody w konkursie określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

Pliki do pobrania


zał nr 2 Zgłoszenie konkursowe12.12.20200.0 MB / docxPobierz
Regulamin w sprawie konkursów i quizów (4)12.12.20200.2 MB / pdfPobierz
zał nr 1 Nagrody12.12.20200.2 MB / pdfPobierz