Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkolimy w regionach


Dodano: 30.09.2015

Zakończyło się spotkanie z Wojewódzkimi Radami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym odpowiednikom KRBRD w regionach zostały przekazane najnowsze badania dotyczące ryzyk społecznych w poszczególnych województwach oraz dobre praktyki zarządzaniem bezpieczeństwem ruchu drogowego w regionach.

Było to już drugie spotkanie z przedstawicielami WRBDR organizowane prze Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wzięło w nim udział 60 przedstawicieli ze wszystkich 16 Wojewódzkich Rad BRD, dwukrotnie więcej niż w roku 2014.

Panele, które odbyły się pierwszego dnia poświęcone były tematyce monitoringu zachowań uczestników, klasyfikacji ryzyk, roli rzetelnej diagnozy BRD oraz kosztom społecznym i ekonomicznym wypadków drogowych. Ich celem było przekazanie osobom odpowiedzialnym za BRD na poziomie regionalnym kompleksowej wiedzy, czyli najlepszych narzędzi niezbędnych do podejmowania decyzji odnośnie do kierunków planowanych interwencji i działań, a tym samym efektywnego wydatkowania budżetu przewidzianego na bezpieczeństwo zarządzanej infrastruktury drogowej. Wiedza ta pozwala bowiem na efektywne ukierunkowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (z zakresu nadzoru, inżynierii, edukacji czy ratownictwa).

Drugiego dnia eksperci z politechniki gdańskiej i krakowskiej przedstawili zasady ochrony pieszych i zarządzania prędkością na drogach samorządowych. Swoimi pozytywnymi doświadczeniami dzielili się również przedstawiciele Wojewódzkich Rad BRD. Szkolenie zorganizował Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Koszt dwudniowego szkolenia wyniósł ok. 830 zł na osobę

Kluczowa edukacja

Było to drugie z organizowanych w tym roku szkoleń skierowanych do osób zarządzających BRD na szczeblu regionalnym.

W okresie od 26 stycznia do 26 maja odbył się cykl specjalistycznych szkoleń adresowanych do kadry kierowniczej instytucji wchodzących w skład Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wzięło w nim udział 140 przedstawicieli – kluczowych z punktu widzenia zarządzania procesem bezpieczeństwa drogowego – instytucji szczebla regionalnego z każdego z 16 województw. Głównym celem szkolenia było uzupełnienie i ujednolicenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Szkolenie zostało zrealizowane w 4 blokach tematycznych, których całkowity zakres obejmował zagadnienia wprowadzające do problematyki systemowego zarządzania brd, wiedzę nt. dostępnych narzędzi i sposobów ich wykorzystania ze szczególnym uwzględnieniem metod i środków zarządzania ruchem na sieci dróg i ulic oraz ich wpływu na brd, a także narzędzi planowania, monitorowania oraz ewaluacji realizowanych działań.

Koszt szkolenia wyniósł ok. 1800 zł na osobę.

Pomocny transfer wiedzy

W tym roku SKRBRD realizując jeden ze swoich obowiązków jakim jest prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie BRD przeszkolił łącznie 200 osób odpowiedzialnych za BRD w regionach, osoby te przekazały pozyskaną wiedzę kolejnym. Do obowiązku SKRBRD uregulowanego m.in. w regulaminach KR BRD i MIiR należy m.in. współpraca z WRBRD. Obowiązek ten realizowany jest głównie poprzez transfer wiedzy. Na zlecenie SKRBRD został zrealizowanych m.in. raport „Ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na obszarach województw i powiatów” oraz pilotażowe badania zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca. W raportach poruszana jest tematyka BRD na poziomie regionalnym, są one przekazywane do osób odpowiedzialnych za BRD w regionach jako narzędzie do podejmowania efektywnych działań. Szkolenia m.in. z zasad efektywnego stosowania tzw. dobrych praktyk z zakresu systemowego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz ujednolicenia dobrych praktyk i rozwiązań, przyczyniają się do usprawnienia i zwiększenia efektywności działań wszystkich Partnerów na poziomie wojewódzkim i lokalnym, a w konsekwencji – korzystnie wpływają na postęp w zakresie zmniejszania zagrożenia na polskich drogach.

Pliki do pobrania


Wytyczne zarządzania prędkością na drogach samorządowych12.12.20201.3 MB / pdfPobierz
Działania Sekretariatu Krajowej Rady BRD skierowane do jednostek samorządu terytorialnego12.12.20201.6 MB / pdfPobierz
Szkolny plan podróży12.12.20202.9 MB / pdfPobierz
Szkolenia powiatowych kadr brd12.12.20203.0 MB / pdfPobierz
Program Redukcji Wypadków Drogowych12.12.20203.7 MB / pdfPobierz
Policja przeciw pijanym kierującym12.12.20201.2 MB / pdfPobierz
Edukacja komunikacyjna Dobre praktyki12.12.20200.1 MB / pdfPobierz
Dobre praktyki na poziomie regionalnym12.12.20203.4 MB / pdfPobierz
Rola rzetelnej diagnozy w planowaniu strategicznym aspekt regionalny12.12.20202.2 MB / pdfPobierz
METODA KLASYFIKACJI RYZYKA ZAGROŻEŃ WYPADKAMI DROGOWYMI NA OBSZARACH WOJEWÓDZTW I POWIATÓW12.12.20207.6 MB / pdfPobierz
BRD w Polsce - aktualne problemy i wyzwania12.12.20200.9 MB / pdfPobierz