Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego


Dodano: 13.01.2015

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczyna cykl szkoleń w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Aktualny poziom bezpieczeństwa na polskich drogach wciąż jest zdecydowanie niższy niż w większości krajów Unii Europejskiej. Pomimo tendencji spadkowej dotyczącej liczby wypadków i ich ofiar, wskaźniki ciężkości zdarzeń drogowych mierzone ilością: ofiar śmiertelnych na 100 wypadków oraz ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców, plasują nasz kraj w gronie państw o najwyższym ryzyku śmierci w wypadku drogowym.

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020 wyznaczający kierunki i priorytety dla działań długofalowych, wskazuje potrzebę systemowego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Usprawnianie i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania stanowi warunek osiągnięcia założonych celów strategii krajowej, a także wdrażanych równolegle strategii i programów regionalnych.

Mając na względzie aktualne plany i priorytety krajowej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotował cykl specjalistycznych szkoleń adresowanych do kadry kierowniczej instytucji wchodzących w skład Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.W okresie pomiędzy 26 stycznia 2015 r. a 26 maja 2015 r. odbędzie się 9 zjazdów szkoleniowych, w których weźmie udział łącznie 144 przedstawicieli – kluczowych z punktu widzenia zarządzania procesem bezpieczeństwa drogowego – instytucji szczebla regionalnego. Głównym założeniem szkolenia jest uzupełnienie i ujednolicenie wiedzy, oraz umiejętności w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Przygotowany Program szkolenia przewiduje realizację 4 bloków tematycznych, których całkowity zakres obejmuje: zagadnienia wprowadzające do problematyki systemowego zarządzania brd, wiedzę nt. dostępnych narzędzi i sposobów ich wykorzystania ze szczególnym uwzględnieniem metod i środków zarządzania ruchem na sieci dróg i ulic oraz ich wpływu na brd, a także narzędzi planowania, monitorowania oraz ewaluacji realizowanych działań. Ważnym elementem będą zajęcia ukierunkowane na podnoszenie kompetencji w zakresie umiejętności zarządzania zespołem zadaniowym, oraz wprowadzające tak zwane „podejście projektowe” w praktyce działań na poziomie regionalnym.

Organizatorzy szkoleń zakładają, iż transfer wiedzy oraz efektywnego stosowania tzw. dobrych praktyk z zakresu systemowego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia efektywności działań wszystkich Partnerów na poziomie wojewódzkim i lokalnym, a w konsekwencji – korzystnie wpłyną na poziom postępów w zakresie redukcji zagrożenia na polskich drogach.