Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkolenia BRD dla samorządowych zarządców dróg


Dodano: 08.07.2020

Projekt szkoleń BRD jest odpowiedzią Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na zgłaszane od wielu lat postulaty dotyczące wymiany informacji i dobrych praktyk w dziedzinie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nie dziwi więc, iż szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników.

Szkolenia BRD adresowane są do zarządców dróg lokalnych (każdej kategorii, od dróg gminnych po drogi wojewódzkie), przedstawicieli policji, pracowników instytucji, którzy opiniują projekty dotyczące organizacji ruchu drogowego. Istotą szkoleń jest przedstawienie nowego i skuteczniejszego podejścia do bezpieczeństwa w  ruchu drogowym, a przede wszystkim efektywniejszego wykorzystania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na każde szkolenie składają się 3 dni zajęć, które prowadzone są w formie dydaktyczno-warsztatowej – obejmują zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne. Ponadto, w ramach części praktycznej przewidziano zajęcia w terenie, zależnie od miejsca szkolenia.

– To pierwszy projekt Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Ministerstwa Infrastruktury o tak dużej skali, skierowany do wszystkich samorządów, który jest odpowiedzią na zgłaszane przez nie od wielu lat postulaty dotyczące wymiany informacji i dobrych praktyk w dziedzinie brd. Wykluczenie komunikacyjne objawia się także brakiem możliwości finansowych samorządów w zakresie kształcenia kadr, od których zależy przygotowanie bezpiecznych inwestycji drogowych. Chcemy, aby polskie drogi były bezpieczne, a dzięki pieniądzom rządowym inwestowanym w drogi samorządowe i poprzez szkolenia przekazujące wiedzę jak budować bezpiecznie idziemy w tym kierunku – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szkolenia BRD realizowane są od sierpnia 2019 r. Szkolenia w formie stacjonarnej miały miejsce do marca 2020 r. w  tym czasie w  szkoleniach udział wzięło 685 uczestników.

Z końcem marca 2020 r., ogólnoświatowa pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 zatrzymała wiele planowanych przedsięwzięć w  tym organizację szkoleń BRD. Jednakże, dzięki szybkiej reakcji Ministerstwa Infrastruktury oraz Krajowej Rady BRD z końcem maja 2020 r. uruchomiono szkolenia w formie zdalnej poprzez platformę online. Dzięki temu, że wzięcie udziału nie wymaga oddelegowania fizycznego z pracy, uczestnicy mają ułatwiony dostęp do szkoleń online. Ponadto, rejestracja i wzięcie udziału w szkoleniu w formie zdalnej jest bardzo proste, wymaga jedynie dostępu do Internetu na dowolnym urządzeniu mobilnym. Szkolenia BRD w formie zdalnej spotkały się z dużym zainteresowaniem. Tylko w czerwcu 2020 r. przeszkolonych zostało 447 uczestników.

Szkolenia BRD w okresie: lipiec 2019 – czerwiec 2020

Do końca czerwca 2020 r. łącznie w  ramach projektu przeszkolonych zostało 1142 urzędników zajmujących się organizacją ruchu drogowego oraz funkcjonariuszy Policji na terenie całego kraju. Projekt szkoleń BRD zakłada przeszkolenie 3000 osób do połowy 2021 r.

Kalendarium. Zrealizowane i planowane liczny przeszkolonych osób.

Jednym z istotnych kierunków działań usprawniających system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego jest edukacja kadry zarządzającej drogami, ruchem oraz nadzorującej ruch drogowy. Uczestnicy szkoleń potwierdzają potrzebę poszerzania wiedzy i wymiany dobrych praktyk. Wskazują jednocześnie na program szkolenia, który obejmuje istotne zagadnienia wykorzystywane podczas codziennej pracy zawodowej. W pierwszej kolejności trenerzy podkreślają istotę właściwej diagnozy stanu bezpieczeństwa ruchu na sieci drogowej. Podczas wykładów i praktycznych zajęć warsztatowych omawiane są szczegółowe rozwiązania organizacji ruchu drogowego (przygotowane przez trenerów oraz miejsca problematyczne) zgłaszane przez uczestników. Podczas szkoleń trenerzy podkreślają ważną rolę współpracy zarządców dróg, organów zarządzających ruchem oraz Policji, której celem jest wypracowywanie optymalnych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego rozwiązań infrastrukturalnych. Zastosowanie właściwych rozwiązań inżynieryjnych dostosowanych do funkcji drogi w sieci drogowej pozwala na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Osoby uczestniczące w szkoleniach wskazują, że omawiana podczas zajęć tematyka jest istotna dla osób zajmujących się zawodowo organizacją ruchu drogowego i opiniowaniem projektów związanych z tym tematem. Wiedza, jaką przekazują uczestnikom wykładowcy istotnie pomaga w poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez lepszą organizację m.in. sygnalizacji świetlnej.

Tym, czego oczekiwali uczestnicy było przede wszystkim poświęcenie jeszcze więcej czasu na omawiane zagadnienia, co jasno wskazuje na fakt, że zajęcia okazały się przydatne osobom biorącym udział i oczekują one na kolejne tego typu przedsięwzięcia.

Wszystkich, którzy nie wzięli jeszcze udziału w szkoleniu zapraszamy na stronę www.szkoleniabrd.pl w celu zapoznania się ze szczegółami projektu, możliwością i warunkami wzięcia udziału oraz terminami szkoleń.

Projekt „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” jest realizacją zadania S6 Programu Realizacyjnego 2018-2019, który jest aktem wykonawczym do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Jest to kolejne działanie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach samorządowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020