Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami


Dodano: 06.11.2014

W dniu 16 lipca br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Poza zmianami dotyczącymi egzaminu na prawo jazdy i ustanowieniem uprawnienia dla osoby posiadającej od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 – bez zdawania egzaminu, w ustawie zawarto także przepisy dotyczące osób, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu.

Uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano dokument w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. W chwili obecnej policjant zatrzymuje tylko prawo jazdy za pokwitowaniem.

Zmiany objęły również przepisy dotyczące kierowania na badanie lekarskie i psychologiczne takich osób. Zgodnie z podpisanymi zmianami, osoby te będą musiały się poddać badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na badanie a w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na badanie przedstawić staroście odpowiednie orzeczenie lekarskie lub psychologiczne. Obecnie, do dnia 3 stycznia 2016 r. skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, następuje na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd. Od 4 stycznia starosta decyzję o skierowaniu na ww. badania będzie wydawał na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców.

Za wyjątkiem niektórych przepisów ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Pełna treść ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1957_u.htm