Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1,5 mld zł z UE na budowę dróg oraz edukację na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego


Dodano: 25.06.2019

Kolejny zastrzyk środków unijnych dla sektora drogowego w Polsce. Wsparcie z UE zostanie przeznaczone na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, budowę obwodnic Nowego Miasta Lubawskiego, Dąbrowy Tarnowskiej i Myśliny oraz na ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

25 czerwca 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 5 umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Ich łączna wartość to ponad 2,53 mld złotych. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 1,5 mld złotych.

Dzisiejszy dzień przynosi kolejne dobre informacje dla wszystkich tych, którym zależy na jak najsprawniejszej realizacji inwestycji drogowych w naszym kraju. Dobrze wykorzystujemy pieniądze europejskie. Polska jest jednym z liderów Unii Europejskiej na tym polu. Cieszymy się, że nasze działania przynoszą efekty – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Dzięki środkom unijnym z Programu Infrastruktura i Środowisko, na drogowej mapie Polski powstaną kolejne kilometry szybkich i bezpiecznych tras. To dobra informacja dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego, Dąbrowy Tarnowskiej i Myśliny, którzy zyskają obwodnice miast. Umowy, jakie dzisiaj podpisujemy to nie tylko nowe inwestycje drogowe, to także wsparcie programów edukacyjnych – podkreśla wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska.

Jak wskazał Sebastian Rysz z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – Inwestycje w kolejne odcinki drogowe i obwodnice oraz projekt edukacyjny służący poprawie stanu wiedzy dzieci nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dowodzą uniwersalności i nieodzowności UE i jej inwestycji w Polsce. Z jednej strony wsparcie europejskie służy budowie nowej infrastruktury drogowej, umożliwiając lepsze wykorzystanie uczestnictwa Polski we wspólnym rynku, utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i niskiego bezrobocia, z drugiej strony pozwala podnosić poziom wiedzy najmłodszych Polaków. Wynikające z członkostwa wsparcie unijne opiera się na europejskiej solidarności i pozostaje trwałą wartością udziału Polski w UE.

Dofinansowane projekty:

Budowa drogi ekspresowej Olsztynek – Płońsk S7 na odcinku Napierki – Płońsk

– wartość całkowita projektu: 1 936 580 895,83 zł,

– wartość dofinansowania z UE: 1 043 836 933,77 zł,

– beneficjent: GDDKiA

Projekt zakłada budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki – Płońsk o długości 71,21 km. Droga ekspresowa S7 na odcinku Napierki – Płońsk stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T (Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Gdańsk – Warszawa – Katowice)

Zakres inwestycji:

budowa drogi S7 o długości 71,21 km,
budowa 9 węzłów drogowych w ciągu S7,
budowa 4 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I,
dostosowanie istniejących odcinków DK 7 klasy G do przyszłej funkcji i klasy dróg na długości ok. 37,38 km,
remont mostu nad rzeką Wkrą w ciągu DK7 w Strzegowie,
budowa Systemu Zarządzania Ruchem w zakresie elementów ITS,
budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt będzie realizowany do 12 maja 2021 r.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawniającego ruch tranzytowy. Przyczyni się również do poprawy warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Droga ekspresowa S7 jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T. Stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, jakim będzie ten o długości prawie 72 km, przyczyni się do zwiększenia komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego i poprawy dostępności komunikacyjnej Polski – podkreśliła J. Lech, p.o. dyrektora CUPT.

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15

– wartość całkowita projektu: 391 856 742,88 zł,

– wartość dofinansowania z UE: 303 554 728,87 zł,

– beneficjent: GDDKiA

Projekt zakłada budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości ok. 17,73 km.

Zakres inwestycji:

budowa 4 skrzyżowań jednopoziomowych typu rondo,
budowa obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
budowa zaplecza technicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi
z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi,
budowa miejsc umożliwiających wprowadzenie systemu preselekcji wagowej.
Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura drogowa, która przyczyni się do odciążenia miasta od nadmiernego ruchu tranzytowego i podniesienia standardu życia lokalnej społeczności poprzez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin na drogach alternatywnych.

Projekt będzie realizowany do połowy 2021 r.

Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu dk 73

– wartość całkowita projektu: 145 171 000,00 zł,

– wartość dofinansowania z UE: 92 219 339,19 zł,

– beneficjent: GDDKiA

Projekt zakłada budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu dk 73
o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 6,92 km. Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po zachodniej stronie miasta Dąbrowa Tarnowska.

Zakres inwestycji:

przebudowa istniejącej drogi nr 73 na fragmencie dowiązania projektowanej obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej do istniejącej dk nr 73,
budowa czterech skrzyżowań typu rondo,
budowa obiektów inżynierskich: mostu, wiaduktów, przepustów (w części wykorzystywanych jako przejścia dla zwierząt), muru oporowego w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
budowa ekranów dźwiękochłonnych,
budowa i przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
budowa oświetlenia drogowego.
Dzięki realizacji inwestycji zostanie stworzony bezpieczny odcinek drogi krajowej zapewniający wysoki komfort ruchu drogowego, poprawi się komfort życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Projekt będzie realizowany do kwietnia 2020 r.

Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu dk 46

– wartość całkowita projektu: 51 264 065,00 zł,

– wartość dofinansowania z UE: 35 507 101,85 zł,

– beneficjent: GDDKiA

Projektu zakłada budowę obwodnicy Myśliny w ciągu dk 46 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 3,15 km. Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po południowo – wschodniej stronie miasta Myślina. Projekt jest elementem ciągu drogowego łączącego okoliczne ośrodki miejskie z siecią TEN-T.

Zakres inwestycji:

budowa skrzyżowania jednopoziomowego,
budowa obiektów inżynierskich (wiadukty, przepusty) w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
budowa dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
przebudowa dróg krzyżujących się z projektowaną obwodnicą,
budowa oraz przebudowa elementów infrastruktury drogowej (ekrany akustyczne, chodniki, zatoki autobusowe),
budowa urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt będzie realizowany do 22 października 2019 r.

Umowy obejmujące powyższe inwestycje podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

– wartość całkowita projektu: 5 000 000,00 zł,
– wartość dofinansowania UE: 4 250 000,00 zł,
– beneficjent: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń stacjonarnych dla ok. 1680 nauczycieli w 16 województwach oraz przeszkolenie ok. 12 200 osób za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres działań:

  • zaprojektowanie i stworzenie internetowej platformy e-learningowej,
  • przygotowanie szczegółowych materiałów informacyjnych o szkoleniu,
  • opracowanie bazy wiedzy i materiałów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń,
  • przeprowadzenie seminariów dla nauczycieli w 16 województwach,
    ewaluacja szkoleń,
  • działania w Internecie w celu popularyzacji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.
  • Projekt będzie realizowany do końca 2020 r.

Powyższą umowę o dofinansowanie projektu podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Źródło: www.cupt.gov.pl