Ponad 4 mln zł unijnego wsparcia na szkolenia brd dla zarządców dróg samorządowych

Dodano: 07 listopada, 2018

Ministerstwo Infrastruktury – Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały dzisiaj umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Umożliwi ona przeszkolenie z zakresu brd ok. 3 tys. osób do września 2020 roku.

Projekt „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” jest wart 5 mln zł. Unijne dofinansowanie dla tego projektu wyniesie 4,25 mln zł.

– Szkolenia dla samorządowych zarządców dróg na tak dużą skalę będą realizowane po raz pierwszy. Do września 2020 roku planujemy przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym około 3 tys. osób. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w całej Polsce, w tym szczególnie na drogach samorządowych – powiedział wiceminister infrastruktury, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marek Chodkiewicz.

Zaplanowanych zostało 80 szkoleń w 16 województwach. Szkolenia są przeznaczone dla zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (jednostek opiniujących projekty organizacji ruchu), policjantów komend wojewódzkich i miejskich oraz przedstawicieli Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wezmą w nich udział przedstawiciele 16 marszałków województw, 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu i m.st. Warszawy.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji i uzupełnienie stanu wiedzy osób odpowiedzialnych za poprawę stanu brd w Polsce oraz rozwijanie współpracy w zakresie brd pomiędzy administracją rządową, samorządową i policją.

W efekcie zaplanowanych szkoleń mają zostać wypracowane standardy bezpieczeństwa na drodze i w jej otoczeniu przy użyciu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz najnowszych rozwiązaniach i wytycznych.

Jest to kolejne działanie Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz poprawy brd na drogach samorządowych. W lipcu 2018 r. Minister Infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych, tak by stały się one bezpieczniejsze. Wytyczne są rekomendowane wszystkim zarządcom dróg i ulic, zarządcom oświetlenia, projektantom drogowym i oświetleniowym, inwestorom i wykonawcom do stosowania jako standard w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg. Standardy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych opracowane zostały przez działającą przy MI Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej.